പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയും ലോക മാനവ ജാതിയുടെയും ചരിത്രം: തിരുവെഴുത്തുകളും, ചരിത്രവും, ശാസ്ത്രവും – ഒരു പഠനം

ആമുഖം: പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തേ പറ്റിയും ദൈവാസ്തിത്വത്തെപ്പറ്റിയും എല്ലാം ഒട്ടേറെ ചര്‍ച്ചകള്‍ ദാര്‍ശനികര്‍ക്കിടയില്‍ എല്ലാ കാലങ്ങളിലും നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോഴും തുടരുന്നു. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലേയും വൈജ്ഞാനിക നിലവാരം അനുസരിച്ച് അവ വ്യത്യസ്തം … Continue reading പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയും ലോക മാനവ ജാതിയുടെയും ചരിത്രം: തിരുവെഴുത്തുകളും, ചരിത്രവും, ശാസ്ത്രവും – ഒരു പഠനം