ശാസ്ത്രം – ദൈവ വിശ്വാസം: Part – 7

ദൈവം …… വെള്ളത്തിൽ കൂട്ടമായി ജനിച്ചു ചരിക്കുന്ന അതതുതരം ജീവജന്തുക്കളെയും അതതു തരം പറവജാതിയെയും സൃഷ്ടിച്ചു; ….. അതതുതരം കന്നുകാലി, ഇഴജാതി, കാട്ടുമൃഗം ഇങ്ങനെ അതതു തരം … Continue reading ശാസ്ത്രം – ദൈവ വിശ്വാസം: Part – 7