കാതോലിക്കേറ്റ് സ്ഥാപനം: 1912 സെപ്റ്റംബര്‍ 15

പൗരസ്ത്യ കാതോലിക്കേറ്റ് മലങ്കരയില്‍ സ്ഥാപിച്ച തീയതിയെ സംബന്ധിച്ച് ചില ആശയക്കുഴമുണ്ട്. 1912 സെപ്റ്റംര്‍ 12, 14, 15, 17 തീയതികള്‍ പല ചരിത്രകാരാരും ഗ്രന്ഥകാരാരും എഴുതാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ … Continue reading കാതോലിക്കേറ്റ് സ്ഥാപനം: 1912 സെപ്റ്റംബര്‍ 15