കട്ടച്ചിറ കേസ് വിധി വിശദാംശങ്ങൾ

ഒന്നാം സമുദായകേസ്, (1958) രണ്ടാം സമുദായ കേസ്, (1995) കോലഞ്ചേരി പള്ളിക്കേസ് (2017) എന്നീ മൂന്നു വിധികളും പരിഗണിച്ച് മലങ്കര സഭയ്ക്കു പൂർണമായി അനുകൂലമായി ബഹു. സുപ്രീംകോടതി … Continue reading കട്ടച്ചിറ കേസ് വിധി വിശദാംശങ്ങൾ