നസ്രാണിക്ക് ഈ വിഴുപ്പു ചുമക്കേണ്ട ബാധ്യതയില്ല

OVS EDITORIAL നസ്രാണി ചരിതം ഏതാണ്ട് നാലിൽ ഒന്നു പൂർണമായും പോരാട്ടമാണ്. പറങ്കികളുടെയും ലന്തക്കാരുടെയും പ്രലോഭനങ്ങൾക്കോ പീഡനങ്ങൾക്കോ അവരുടെ സ്വത്വത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. ആനയും അമ്പാരിയും മുൻവിളക്കും … Continue reading നസ്രാണിക്ക് ഈ വിഴുപ്പു ചുമക്കേണ്ട ബാധ്യതയില്ല