പരിശുദ്ധാത്മ ദാനങ്ങളും വിടുതല്‍ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും: (ഭാഗം 2)

പരിശുദ്ധാത്മദാനങ്ങള്‍ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ക്കും നല്‍കപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകവും ഓരോരുത്തര്‍ക്കും വേറെ വേറെ നല്‍കപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മ ദാനങ്ങളും തമ്മില്‍ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. പരിശുദ്ധാത്മാദാനങ്ങള്‍ എന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ്, സഭയുടെ കെട്ടുപണിക്കുവേണ്ടി, സഭാംഗങ്ങള്‍ക്ക് … Continue reading പരിശുദ്ധാത്മ ദാനങ്ങളും വിടുതല്‍ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും: (ഭാഗം 2)