വിശുദ്ധ മൂറോൻ കൂദാശ : ദേവലോകം അരമന ചാപ്പലിൽ നിന്ന് തത്സമയം.

വിശുദ്ധ മൂറോൻ കൂദാശ : ദേവലോകം അരമന ചാപ്പലിൽ നിന്ന് തത്സമയം.

Holy Myron Consecration LIVE from Catholicate Palace Chapel

Posted by GregorianTV on Thursday, 22 March 2018

Posted by GregorianTV on Thursday, 22 March 2018

 

 

 

 

error: Thank you for visiting : www.ovsonline.in