മലങ്കര സഭയിലെ നോമ്പനുഷ്ഠാനം – ചരിത്രവും പശ്ചാത്തലവും

“നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നവന്‍ സദാനേരവും സ്വര്‍ഗത്തിലാകുന്നു. നോമ്പ് നല്ലതാകുന്നു. സ്നേഹം കൂടാതെ ഒരുവന്‍ നോമ്പു നോല്‍ക്കുന്നുവെങ്കില്‍ അവൻ്റെ നോമ്പ് വ്യര്‍ഥമാകുന്നു. പ്രാര്‍ത്ഥന സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു. സ്നേഹം അതിനെ കരകേറ്റുന്നില്ലെങ്കില്‍ അതിൻ്റെ ചിറക് … Continue reading മലങ്കര സഭയിലെ നോമ്പനുഷ്ഠാനം – ചരിത്രവും പശ്ചാത്തലവും