എന്താണ് മലങ്കര സഭയിലെ തർക്കം? ഭാഗം 1

എന്താണ് മലങ്കര സഭയിലെ തർക്കം? കോടതികൾ എന്തു പറഞ്ഞു? സഭാ തർക്കം സ്വത്തിനു വേണ്ടിയോ? കേസുകൾ കൊടുത്തത് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയോ? നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിലും കോടതി … Continue reading എന്താണ് മലങ്കര സഭയിലെ തർക്കം? ഭാഗം 1