എന്താണ് മലങ്കര സഭയിലെ തർക്കം? ഭാഗം 2

എന്താണ് മലങ്കര സഭയിലെ തർക്കം? ഭാഗം 1 >> ഏതാണ്ട് 30 വർഷം മുമ്പ് മലങ്കര സന്ദർശിച്ച ആദ്യ പാത്രിയർക്കീസ് പത്രോസ് തൃതീയൻ ചെയ്തതുപോലെ ലണ്ടനിൽ പോയി … Continue reading എന്താണ് മലങ്കര സഭയിലെ തർക്കം? ഭാഗം 2