എന്താണ് മലങ്കര സഭയിലെ തർക്കം? – ഭാഗം മൂന്ന്

അബ്ദ്ദേദ് മശിഹാ മലങ്കരയിൽ മലങ്കരയുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗികമായ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് അബ്ദ്ദേദ് മശിഹാ പാത്രിയർക്കീസ് 1087 (1912) ഇടവം 23-ാം തീയതി ബോംബയിൽ എത്തി. തുടർന്ന് … Continue reading എന്താണ് മലങ്കര സഭയിലെ തർക്കം? – ഭാഗം മൂന്ന്