ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ഭാഗം 2 : – എന്തുകൊണ്ട് സമയബന്ധിത ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ എതിര്‍ക്കപ്പെടുന്നു? അതിനുള്ള മറുപടിയും.. സ്വസ്ഥമയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയില്‍ നിന്നും മാറ്റം വരുത്തുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവീകമായ എതിര്‍പ്പ് ആകാം … Continue reading