തറ വര്‍ത്തമാനത്തിനും ഒരു തറവില വേണം! – ഭാഗം 9

എട്ടാം ഭാഗം തുടർച്ച …. 27. പൈതൃകം എന്നത് സമ്മേളനം നടത്തി കിട്ടുന്നതല്ല എന്ന തറയില്‍ പണ്ഡിതരുടെ പ്രസ്താവന സത്യമാണ്. പക്ഷേ ഒരു വിശദീകരണം ആവശ്യമുണ്ട്. സ്വന്തം … Continue reading തറ വര്‍ത്തമാനത്തിനും ഒരു തറവില വേണം! – ഭാഗം 9