ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തിന് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു

കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജനസംഖ്യാനുപാതികമായാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ 80 ശതമാനം മുസ്ളീം ന്യൂനപക്ഷത്തിനും 20 ശതമാനം മറ്റെല്ലാ ന്യൂനപക്ഷ … Continue reading ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തിന് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു