കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ പരിഗണിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ

ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക ക്ഷേമപദ്ധതികൾ രൂപീകരിച്ച്‌ സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കാനും രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സമിതിയാണ് സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷകമ്മീഷൻ. ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ പദ്ധതികളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ക്രൈസ്തവരെ അവഗണിക്കുന്നുവെന്നും … Continue reading കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ പരിഗണിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ