പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയും ലോക മാനവ ജാതിയുടെയും ചരിത്രം: Part – 3

ഭാഗം 2>> തുടരുന്നു… പ്രപഞ്ചോൽപ്പത്തിയേ കുറിച്ച് ആധുനിക തിയറികള്‍ എന്ത് പറയുന്നു: പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയുണ്ടായി, എന്നും, എന്നുണ്ടായി, എന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറേയായി. പ്രപഞ്ചോൽപ്പത്തിയെ വിശദീകരിക്കാൻ … Continue reading പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയും ലോക മാനവ ജാതിയുടെയും ചരിത്രം: Part – 3