ശാസ്ത്രം – ദൈവ വിശ്വാസം Part – 1

“മേട മാസം ഒന്നാം ഞായറാഴ്‌ച ഉത്ഭൂതമായ, ലോകത്തിൻ്റെ ഒന്നാമാണ്ടു ആദ്യ മാസമായ മേടം 6 വെള്ളിയാഴ്ച, സകല മനുഷ്യരുടേയും ആദ്യ പിതാവായ ആദാമ്മിനെ പൂർണ്ണപ്രായത്തില്‍ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു … Continue reading ശാസ്ത്രം – ദൈവ വിശ്വാസം Part – 1