ഏലിയാ പ്രവാചകൻ

ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നിർണായ ഘട്ടത്തിൽ ദൈവജനത്തെ പാഷാണ്ഡതയിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്ത് യഹോവയോടുള്ള വിശ്വസ്തതയിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുവാൻ ദൈവിക ആയുധമായി പരിണമിച്ച പ്രവാചക ശ്രേഷ്ഠൻ ആയിരുന്നു എലിയ. … Continue reading ഏലിയാ പ്രവാചകൻ