അന്ത്യോക്യസും, അന്ത്യോക്യയായും, അന്ത്യോഖ്യൻ സഭയും: ചില ചിന്തകൾ

അന്ത്യോക്യ തെക്കൻ ടർക്കിയിലെ ഹതേ (Hatay) പ്രവിശ്യയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ പട്ടണമാണ് അന്റാക്കിയ (Antakya) എന്ന വിളിപ്പേരുള്ള അന്ത്യോഖ്യ. പോംപി ബി സി 64 -ൽ … Continue reading അന്ത്യോക്യസും, അന്ത്യോക്യയായും, അന്ത്യോഖ്യൻ സഭയും: ചില ചിന്തകൾ