വിതച്ചതേ കൊയ്യൂ എന്നത് ദൈവ നിശ്ചയമാണ്.

40 വർഷക്കാലം മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭ അനുഭവിച്ച കൊടിയ പീഢനങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും പൊതു സമൂഹം അറിയണം.. എത്രയെത്ര അക്രമണങ്ങൾ, കൊലപാതകങ്ങൾ, പള്ളികൾ പിടിച്ചെടുക്കൽ, ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ വിശ്വാസികളുടെ … Continue reading വിതച്ചതേ കൊയ്യൂ എന്നത് ദൈവ നിശ്ചയമാണ്.