മലങ്കര സഭ ടച്ച് സ്ക്രീനിൽ വിരിയുമ്പോൾ..?

മാധ്യമ-വിവരസാങ്കേതിക മേഖലയിൽ അടിമുടി ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്താണ് ഇന്റർനെറ്റ് 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തത്. അതിവിശാലമായ നമ്മുടെ ലോകത്തെ ആദ്യം ഒരു 14″ ഇഞ്ച് സ്ക്രീനിലേക്കും, പിന്നീട് … Continue reading മലങ്കര സഭ ടച്ച് സ്ക്രീനിൽ വിരിയുമ്പോൾ..?